KLACHTRECHT:

Artikel 1.

Definities:

Klachtrecht:   klachtrecht is bedoeld ter bescherming van cliënten en leden.
Lid:                  Tarot - professional conform artikel 4.2 en 4.3 van de statuten.
Vereniging:     Tarot Beroepsvereniging  Nederland
Statuten:         statuten van de vereniging.
Secretariaat:   secretariaat van de vereniging.
Bestuur:           bestuur van de vereniging.
Commissie:      klachtencommissie van de vereniging.

 

Artikel 2.

Volgens de statuten zijn leden aan te spreken op handelingen of gedragingen, waardoor het belang van de vereniging in ernstige mate wordt geschaad. Tegen een lid kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging. Een commissie doet, na beide partijen gehoord te hebben, een uitspraak als gevolg waarvan een lid bepaalde sancties kan worden opgelegd, zoals tijdelijke schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap.

Artikel 3.

Klachtenprocedure.

 1. Klager moet schriftelijk een klacht indienen bij het secretariaat, waarin vermeld wordt wie het betreft, de aard van de klacht en een motivatie.
 2. Het secretariaat stuurt binnen twee (2) weken na datum van binnenkomst bericht van ontvangst en informatie over de afhandeling van een klacht aan de klager en aangeklaagde en stelt het bestuur hiervan op de hoogte.
 3. Lopende het onderzoek en de procedure wordt niet naar de betreffende Tarot -professional verwezen voor consulten.
 4. Het bestuur stelt vervolgens binnen twee (2) weken een klachtencommissie samen, bestaande uit: één (1) lid van het bestuur en twee (2) leden van de vereniging en doet hun een kopie van de klacht toekomen.
 5. Beide partijen, klager en aangeklaagde, worden door de commissie gehoord, waarvan een rapportage wordt gemaakt. Deze rapportage dient door beide partijen en de commissie te worden ondertekend voor akkoord.
 6. De commissie brengt na onderzoek, binnen zes (6) weken na ontvangst van de klacht op het secretariaat, schriftelijk rapport uit aan het bestuur, waarbij een uitspraak wordt gedaan ten aanzien van de volgende punten:
  1. Niet ontvankelijk verklaring.
  2. Niet schuldig verklaring, waarbij de commissie verklaart, dat de klacht niet overtuigend is aangetoond of bewezen.
  3. Schuldig verklaring, waarbij de commissie verklaart, dat de klacht overtuigend is bewezen of aangetoond.
  4. Afwijzing van de klacht op overtuigende gronden.