TBN Beroepsprofiel Tarotprofessional

Hoofdstukindeling:

 

           Commissie Beroepsprofiel TBN

 

 Exemplaren van het beroepsprofiel Tarotprofessional zijn opvraagbaar bij het secretariaat TBN via

E-mail: info@TarotBeroepsvereniging.nl

 

wereld

 © 2006 TBN
Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische en/of magnetische opslag, CD-i of CD-rom, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

1.      Kader en inleiding

 

1.1    Wat is een beroepsprofiel

Een beroepsprofiel:

De beschrijving van beroepstaken en taakgebieden van de betreffende beroepsbeoefenaar is de kern van het beroepsprofiel.
Beroepstaken zijn de bouwstenen van een profiel en door omschrijving van taakgebieden wordt structuur in dat geheel aangebracht.

 

1.2    Doel van het TBN-beroepsprofiel

Het beroepsprofiel van de Tarot Beroepsvereniging Nederland (TBN) dient als instrument:
Om de functie / rol / positie van de beroepsgroep van TBN Tarotprofessionals (verder te noemen Tarotprofessionals) te kunnen toetsen en te bewaken. Het gaat om de:
-     Plaatsbepaling van het beroep van Tarotprofessional binnen de maatschappij;

Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. Dat betreft onder meer:

Om de kwaliteit van een beroepsopleiding vast te stellen en te bewaken:

In het verlengde van het beroepsprofiel is een beroepscode uitgewerkt voor de Tarotprofessional.

Het TBN-beroepsprofiel vormt de basis (uitgangspunt) voor de verdere invulling van de TBN-taken: