Statuten.

De doorlopende tekst per 12 april 2006 van Tarot Beroepsvereniging Nederland (voorheen genaamd Nederlandse Beroepsvereniging voor Tarotisten),  gevestigd te Venlo (voorheen gevestigd te Slijk-Ewijk),  opgericht bij akte op 12 juni 1995 voor mr. F.J.M. Hoctin-Boes, destijds notaris te Heteren verleden, en na verwerking van een akte van statutenwijziging vastgesteld op 12 april 2006, voor notaris mr. R.J.H.M. Simons verleden.

Naam en zetel.
Artikel 1
.
1.    De vereniging draagt de naam: Tarot Beroepsvereniging Nederland.
2.    Zij is gevestigd te Venlo.

Doel.
Artikel 2
.
1.    De  vereniging heeft ten doel:
       a.    het verkrijgen van erkenning en bescherming door de overheid van haar status ten gunste van alle individuele leden;
       b.    het bevorderen van een verantwoorde ontwikkeling en toepassing van het vakgebied Tarot;
       c.    het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek van de Tarot;
2.    De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
       a.    het bevorderen en het instandhouden van een verantwoorde taakopvatting binnen de beroepsorganisatie;
       b.    het mede toezien op de correcte uitvoering van Tarotconsulten;
       c.    het instellen en instandhouden van een klachtencommissie;
       d.    het houden dan wel het doen houden van vergaderingen en studiekringbijeenkomsten;
       e.    het verzamelen en verstrekken van informatie voor zelfeducatie;

 1. alle andere wettige middelen die tot het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Duur, verenigingsjaar.
Artikel 3
.
       1.    De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Leden, ereleden en donateurs.
Artikel 4
.
1.    De vereniging kent gewone leden, aspirant-leden, ereleden en donateurs.
2.    Gewoon lid is diegene, die zich als Tarot professional heeft bekwaamd. Dit naar het oordeel van het bestuur. Hij/zij heeft een schriftelijk verzoek tot toelating als lid bij het bestuur en is door het bestuur als zodanig toegelaten. De toelatingseisen worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
3.    Een aspirant-lid is diegene die zich als lid heeft aangemeld, maar waarvan de vakbekwaamheid nog niet is gebleken dan wel nog niet is getoetst. Hij/zij is nog niet als volwaardig lid toegelaten.
4.    Erelid is diegene die door de algemene vergadering met tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig is benoemd wegens zijn bijzondere verdiensten voor het vakgebied van de Tarot. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden, doch zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.
5.    Donateur is diegene die de vereniging steunt met een financiële bijdrage, waarvan een minimum wordt vastgesteld door het bestuur.
6.    Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
7.    Na een beslissing van het bestuur tot niet-toelating, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.


Verplichtingen van de leden.
Artikel 5
.
1.    De leden zijn verplicht:

 1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;
 2. de overige verplichtingen welke de vereniging in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, na te leven;
 3. de belangen van de vereniging zoveel mogelijk te bevorderen, althans niet te schaden.

2.    Naast de in deze statuten vermelde verplichtingen kan de vereniging slechts verplichtingen aan de leden opleggen krachtens besluit van de algemene vergadering.


Schorsing.
Artikel 6
.
Het bestuur is bevoegd een lid tijdelijk te schorsen in geval het lid bij herhaling in strijdt handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. Het bestuur stelt het lid schriftelijk in kennis van de schorsing.


Einde van het lidmaatschap.
Artikel 7
.
1.         Het lidmaatschap eindigt:

 1. door overlijden;
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging namens de vereniging;
 4. door ontzetting.

2.    Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Deze is verplicht de ontvangst daarvan binnen acht dagen te bevestigen.
3.    Opzegging namens de vereniging kan geschieden door het bestuur tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste september niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten of het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan een onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap inhouden, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen.
4.    Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd in beroep te gaan bij de algemene vergadering binnen een maand na ontvangst van de kennisneming. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
5.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.


Geldmiddelen.
Artikel 8
.
1.    De geldmiddelen der vereniging bestaand uit entreegelden, uit contributies van leden, uit bijdragen van donateurs, uit verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit andere toevallige baten.
2.    Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld met inachtneming van het in artikel 21 lid 1 bepaalde.


Bestuur.
Artikel 9
.
1.    De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van drie of vijf leden, die door en uit de algemene ledenvergadering worden gekozen voor een tijdsduur van drie jaar. De voorzitter wordt in functie gekozen; de taken van de overige bestuursleden, waaronder in elk geval die van secretaris en van penningmeester, worden door het bestuur onderling verdeeld. Bestuursleden treden in de jaarlijkse algemene ledenvergadering volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden na zes jaar zittingstijd af en zijn terstond herkiesbaar. In een tussentijdse vacature kan het bestuur voorzien tot de eerstvolgende ledenvergadering. Voorzitter en secretaris mogen nimmer gelijktijdig aftreden. In bijzondere gevallen wordt de zittingsduur van een van beiden met een jaar verlengd.
2.    Indien het aantal bestuursleden tot vier of beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
3.    Voor de eerste maal wordt het bestuur bij deze akte benoemd.

Artikel 10.
1.    Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter en de secretaris of de penningmeester zijn tezamen, ofwel het bestuur is, bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
2.    Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van bedoelde goedkeuring kan door of tegen derden een beroep worden gedaan.
3.    Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het aangaan van geldleningen en voor het huren en verhuren van registergoederen, alsmede voor alle rechtshandelingen en investeringen een bedrag van drie duizend euro (€ 3.000,00) te boven gaan.

Artikel 11.
1.    Het bestuur komt bijeen zo dikwijls de voorzitter daartoe oproept, doch tenminste viermaal per jaar. De oproeping geschiedt schriftelijk met inachtneming van een termijn van veertien dagen met vermelding van de agenda.
2.    Twee bestuursleden tezamen hebben het recht de voorzitter schriftelijk om een bestuursvergadering te vragen onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. In dat geval moet de vergadering worden gehouden binnen vier weken nadat het verzoek is gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen.

Artikel 12.
1.    Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Het ontslag wordt verleend door de algemene ledenvergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
2.    Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:

 1. het eindigen van het lidmaatschap der vereniging;
 2. bedanken van de zijde van het bestuurslid;
 3. periodiek aftreden zonder dat herbenoeming volgt;
 4. overlijden.

Algemene ledenvergadering.
Artikel 13.

1.    Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
2.    De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen lid van het bestuur mogen zijn, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
3.    Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
4.    Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

Artikel 14.
1.    De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls als het bestuur of tenminste een/tiende van het aantal leden dit nodig acht, doch ten minste één maal per jaar (de in artikel 13 lid 1 bedoelde jaarvergadering).
2.    De bijeenroeping geschiedt door een aan leden, tenminste veertien dagen tevoren te zenden schriftelijke mededeling, mede inhoudende de agenda van de vergadering.

Artikel 15.
1.    Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. De gewone leden hebben ieder een stem. Aspirant-leden en ereleden hebben géén stem.
2.    Een gewoon lid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Een gewoon lid kan niet meer dan door vier (4) andere leden worden gemachtigd.
3.    Een gewoon lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
4.    Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
5.    Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor zover de statuten niet anders bepalen.
       Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan: geldig uitgebrachte stemmen; niet als geldig uitgebracht worden aangemerkt blanco stemmen.   
6.    Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiede, een stemgerechtigde dit verlangt.
Artikel 16
1.    De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.
2.    Van het ter algemene vergadering verhandelde, worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden, welke in de volgende vergadering worden vastgesteld.

Statutenwijziging.
Artikel 17.
1.    Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen de mededeling, dat daarin de wijzing van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
2.    Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3.    Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door de algemene vergadering waar tenminste de twee derde van het totale stemgerechtigde aantal leden van de vereniging aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4.    Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, tenminste vijf dagen en uiterlijk binnen dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.


Artikel 18.
Het in artikel 17 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 19.
1.    De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
2.    De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening
Artikel 20.

1.    Behoudens het in artikel 2:19 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, wordt de vereniging ontbonden, door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen, met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig is.
2.    Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste vijf dagen en uiterlijk binnen dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
3.    Bij de oproeping door de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn tot oproeping van zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.
4.    Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
5.    Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
6.    Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 

Huishoudelijk reglement.
Artikel 21
.
1.    De algemene vergadering kan bij huishoudelijke reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stamrecht, het beheer van de financiën, die informatie naar de leden en de donateurs en alle verder onderwerpen waarvan regeling haar gewenst voorkomt.
2.    Wijziging of intrekking van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering.
3.    Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of statuten wordt toegestaan.


Slotbepaling.
Artikel 22
.
In alle gevallen waarin noch deze statuten of het huishoudelijk reglement noch de
wet voorzien beslist het bestuur.