Lidmaatschap.

De leden van de Tarot beroepsvereniging Nederland worden onderscheiden in:
Gewone leden, aspirant leden en ereleden.

Gewone leden.
Gewone leden zijn degene die een toelatingstoets zoals vastgelegd in het beroepsprofiel  hebben afgelegd. Of  vanuit de Nederlandse Beroepsvereniging voor tarotisten  lid zijn geworden van de Tarot beroepsvereniging Nederland. Zij hebben zich door hun genoten opleiding en lidmaatschap bij de NBVT reeds gekwalificeerd

Aspirant leden
.
Aspirant leden zijn degene die (nog) niet aan bovenstaande criteria voldoen.

Ereleden
.
Ereleden worden door de vereniging gekozen op basis van hun verdienste voor de tarot.

Contributie
.
Gewone leden: E 70,00 per kalenderjaar.
Aspirant leden: E 40,00 per kalenderjaar.
Ere leden: gratis.

Bijzondere rechten.
Gewone leden: gratis (door de vereniging georganiseerde) workshops per jaar.
Desgewenst: vermelding op de website en doorverwijzing via de informatietelefoon.

Aspirant leden: 2 (door de vereniging georganiseerde) workshops per jaar voor 20 euro per keer.

Verenigingsnieuws.
Het verenigingsnieuws wordt verspreid via email .
Leden die niet beschikken over email , of die om andere redenen het verenigingsnieuws per post willen ontvangen betalen hiervoor E 10,00 per kalenderjaar extra.

Verlenging en beëindiging.

Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor de duur van één (1) kalenderjaar en wordt zonder kennisgeving door het bestuur verlengd.
Opzegging dient schriftelijk/ per mail  te geschieden en uiterlijk drie (3) december bij de vereniging aanwezig te zijn
(info@tarotberoepsvereniging.nl

Stemrecht.
Leden hebben stemrecht tijdens de één maal per jaar te houden Algemene Leden Vergadering. Tevens zijn leden aan het klachtrecht onderworpen zoals genoemd in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Toelating.

Aspirant leden die gewoon lid willen worden kunnen deelnemen aan een toelatingstoets.
Door de toelatingstoets wordt beoordeeld of de kandidaat voldoet aan de eisen gesteld in het beroepsprofiel, dit conform het huishoudelijke reglement. De kosten hiervoor bedragen € 100,=.

Helaas zijn de accreditaties voor docenten van opleidingsinstituten niet verlengd en is er op dit moment GEEN instituut door ons meer geaccrediteerd.


 

Opleidingen Tarot.
Gaat u een opleiding volgen en wilt u zich (vervolgens) aanmelden als lid, oriënteert u dan d.m.v. ons beroepsprofiel of de opleiding voldoet aan uw wensen.

Een opleiding dient minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1. in de opleiding 200 uren besteden aan praktijk en studie.
2. 50 uur opleiding in gesprekstechnieken , waarbij o.a. in de relatie van tarotprofessional en cliënt ervaring opgedaan dient te zijn.
3. onderwezen hebben in de 3 klassieke decks (Waite, Crowley en Marseille) en minimaal 1 van deze decks kundig kunnen hanteren als Tarotprofessional .
4. de opleiding af hebben gesloten met een diploma inclusief een scriptie gerelateerd aan een van eerder genoemde klassieke decks.

 

Scriptie.
De scriptie