Lidmaatschap.

De leden van de Tarot beroepsvereniging Nederland worden onderscheiden in:
Gewone leden, aspirant leden en ereleden.

Gewone leden.
Gewone leden zijn degene die een toelatingstoets zoals vastgelegd in het beroepsprofiel  hebben afgelegd. Of  vanuit de Nederlandse Beroepsvereniging voor tarotisten  lid zijn geworden van de Tarot beroepsvereniging Nederland. Zij hebben zich door hun genoten opleiding en lidmaatschap bij de NBVT reeds gekwalificeerd

Aspirant leden
.
Aspirant leden zijn degene die (nog) niet aan bovenstaande criteria voldoen.

Ereleden
.
Ereleden worden door de vereniging gekozen op basis van hun verdienste voor de tarot.

Contributie
.
Gewone leden: E 70,00 per kalenderjaar.
Aspirant leden: E 40,00 per kalenderjaar.
Ere leden: gratis.

Bijzondere rechten.
Gewone leden: gratis (door de vereniging georganiseerde) workshops per jaar.
Desgewenst: vermelding op de website en doorverwijzing via de informatietelefoon.

Aspirant leden: 2 (door de vereniging georganiseerde) workshops per jaar voor 20 euro per keer.

Verenigingsnieuws.
Het verenigingsnieuws wordt verspreid via email .
Leden die niet beschikken over email , of die om andere redenen het verenigingsnieuws per post willen ontvangen betalen hiervoor E 10,00 per kalenderjaar extra.

Verlenging en beëindiging.

Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor de duur van één (1) kalenderjaar en wordt zonder kennisgeving door het bestuur verlengd.
Opzegging dient schriftelijk/ per mail  te geschieden en uiterlijk drie (3) december bij de vereniging aanwezig te zijn
(info@tarotberoepsvereniging.nl

Stemrecht.
Leden hebben stemrecht tijdens de één maal per jaar te houden Algemene Leden Vergadering. Tevens zijn leden aan het klachtrecht onderworpen zoals genoemd in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Toelating.

Aspirant leden die gewoon lid willen worden kunnen deelnemen aan een toelatingstoets.
Door de toelatingstoets wordt beoordeeld of de kandidaat voldoet aan de eisen gesteld in het beroepsprofiel, dit conform het huishoudelijke reglement. De kosten hiervoor bedragen € 100,=.

Degene die de opleiding bij een door ons erkend opleidingsinstituut met geaccrediteerde docenten, zoals:


*Tarot Master van de Academie voor Tarot te Loosdrecht, indien er les gegeven wordt door Michelle Gonzalez geaccrediteerd tot mei 2018 of Eleonore Oldenburger geaccrediteerd tot 1 september 2018.

met een diploma heeft afgesloten kan op een eenvoudige manier doorstromen naar gewoon  lid, n.l. door middel  van  een administratieve toetsing.
Allereerst meld je je aan als aspirant lid, via onze email info@tarotberoepsvereniging.nl

Daarna stuur je een brief of email waarin je aangeeft door te willen stromen van aspirant-lid naar gewoon lid plus  een kopie van je diploma, een kopie van je cijferlijst en een kopie van je scriptie naar Ingrid Jahn, Toetsingcommissie TBN, Kerkbuurt 42, 1551 AE Westzaan.  Deze stukken blijven te allen tijde in het bezit van de Tarot Beroepsvereniging Nederland en worden met grote discretie behandeld, u ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging. Nadat de toetsingscommissie het diploma heeft geverifieerd, de scriptie heeft doorgenomen  en overleg heeft gepleegd, krijgt u bericht dat u van aspirant lid naar gewoon lid bent doorgestroomd. De kosten voor deze administratieve toetsing zijn € 50, - .

 

Opleidingen Tarot.
Gaat u een opleiding volgen en wilt u zich (vervolgens) aanmelden als lid, oriënteert u dan d.m.v. ons beroepsprofiel of de opleiding voldoet aan uw wensen.

Een door ons geaccrediteerde opleiding dient minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1. in de opleiding 200 uren besteden aan praktijk en studie.
2. 50 uur opleiding in gesprekstechnieken , waarbij o.a. in de relatie van tarotprofessional en cliënt ervaring opgedaan dient te zijn.
3. onderwezen hebben in de 3 klassieke decks (Waite, Crowley en Marseille) en minimaal 1 van deze decks kundig kunnen hanteren als Tarotprofessional .
4. de opleiding af hebben gesloten met een diploma inclusief een scriptie gerelateerd aan een van eerder genoemde klassieke decks.

 

Scriptie.
De scriptie