HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de

TAROT BEROEPSVERENIGING NEDERLAND.

Statutair opgericht op 12-6-1995 en gewijzigd maart 2006.

Artikel 1 – De vereniging.

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 2. De Algemene Ledenvergadering wordt jaarlijks gehouden, steeds voor 1 mei.

Artikel 2 – Huishoudelijk reglement.

 1. Het huishoudelijke reglement wordt vastgesteld door de ledenvergadering.
 2. De bepalingen in het HR, die in strijd zijn met de wet of de statuten van de TBN, zijn niet geldig.
 3. In alle gevallen waarin de statuten of het HR niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.
 4. Voorstellen tot wijziging van het HR dienen minimaal tien (10) werkdagen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering ter kennis worden gebracht en kunnen slechts worden aangenomen met tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 5. De in het HR genoemde omlooptijden worden in de vakantieperiode juni, juli en augustus met één maand verlengd.

Artikel 3 – Lidmaatschap.

 1. Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar en wordt zonder kennisgeving door het bestuur verlengd.
 1. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en uiterlijk drie (3) december bij het secretariaat aanwezig te zijn.
 2. Indien het lidmaatschap van de vereniging om welke reden dan ook, wordt beëindigd, dienen eigendommen van de vereniging uiterlijk vier (4) weken na beëindiging van het lidmaatschap bij het secretariaat te zijn.
 3. De leden zijn onderverdeeld in drie (3) categorieën:
  a) Een gewoon lid is diegene, die zich als Tarotprofessional heeft bekwaamd.      
      Dit naar het oordeel van het bestuur. Hij/zij heeft een schriftelijk verzoek tot toelating
      als lid bij het bestuur heeft en is door het bestuur als zodanig toegelaten.
  b) Een aspirant lid is diegene die zich als lid heeft aangemeld, maar waarvan de
      vakbekwaamheid nog niet is gebleken c.q. nog niet is getoetst.
      Hij/zij is nog niet als volwaardig lid toegelaten.
  c) Ereleden.
 1. Gewone leden die het beroep willen gaan uitoefenen en als zodanig willen worden ingeschreven, dienen daartoe schriftelijk een verzoek te richten aan het bestuur.
 2. Leden die het lidmaatschap tijdelijk wensen op te schorten, dienen een daartoe strekkend verzoek schriftelijk te richten aan het bestuur. In een daarna te treffen regeling worden bindende afspraken gemaakt over de termijn van de opschorting en hervatting van het lidmaatschap. Deze overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd en betrokkene zal binnen zes (6) weken een afschrift ervan ontvangen.

Artikel 4 – Contributie en entreegeld.

 1. Betalingen voor een komend jaar dienen te geschieden voor vijftien (15) februari van het lopende jaar.
 2. Gestreefd wordt, betalingsverzoeken te verzenden voor vijftien (15) januari.
 3. In alle gevallen blijft elk lid verantwoordelijk voor het tijdig betalen van zijn/haar contributie.
  Bij het niet tijdig betalen kan er incasso bureau worden ingeschakeld ( extra kosten zijn voor het lid) of het bestuur kan kiezen om tot royeren over te gaan. Men kan dan nooit geen lid meer worden van de vereniging.
 4. Het entreegeld, dient ter dekking van de kosten te maken voor de toetsing van aspirant-leden. Het bedrag wordt in de ALV vastgesteld.

  Entreegeld bij een volledige toetsing           € 100, --
  Conform besluit ALV 2008.

 5. Voor workshops betaalt u een statiegeld van € 35,=.
  Te betalen op IBAN nr: NL71 INGB 0006 8097 91 
  t.n.v. Tarot Beroepsvereniging Nederland te Hengelo.
  Betaling moet voor een aangegeven datum binnen zijn.
  Zelf in de gaten houden u krijgt hier geen rekening over toegestuurd.
  Uw deelname is dan definitief, er wordt na die datum geen restitutie gegeven bij het NIET deelnemen.

  Bent u als lid, aanwezig op de workshop dan krijgt u in de week na de workshop het geld terug gestort op uw rekening, aspirant leden krijgen € 15,= terug gestort, omdat zij per workshop een bijdrage dienen te betalen van € 20,=.
  Niet leden kunnen ook aan deze dag deelnemen dan zijn de kosten 55 euro.
  Conform besluit ALV 2017

Artikel 5 – Gebruik van de naam van de vereniging.

 1. De naam, het logo en de afkorting van de vereniging zijn het eigendom van de vereniging. De gewone leden van de vereniging mogen het logo gebruiken, na schriftelijke toestemming van het bestuur.
 2. Alleen gewone leden met de kwalificatie Tarotprofessional mogen zich presenteren als lid van de vereniging, in relatie tot hun praktijkverzorging.
 3. Overige leden mogen zich alleen als lid van de vereniging profileren, indien zij het belang en de doelstellingen van de vereniging daarmede ondersteunen.

Artikel 6 – Commissie en adviseurs – verhouding bestuur v.v. commissies en adviseurs.

 1. Commissieleden en adviseurs worden door het bestuur benoemd voor een periode van hooguit drie (3) jaar.
 2. Een commissielid kan ten alle tijden door het bestuur worden geschorst of ontslagen.
 3. Het bestuur overlegt minstens vier (4) maal per jaar met de commissies. De commissies verzorgen een kwartaalverslag (zie ook financieel beheer).
 4. Artikelen, aangeschaft of verkregen t.b.v. de vereniging, blijven ten alle tijden eigendom van de vereniging en dienen binnen vier (4) weken na het beëindigen van een taak of functie bij het secretariaat aanwezig te zijn.
 5. Iedere commissie of adviseur houdt een inventarisatielijst bij, waarvan ieder kwartaal een bijgewerkte kopie naar het verenigingssecretariaat wordt gezonden.
 6. Het bestuur kan ten alle tijden commissies en adviseurs benoemen, indien dit niet leidt tot overschrijding van de begroting.

Artikel 7 – Financieel beheer.

 1. In aanmerking komende vergoedingen en de hoogte daarvan, worden door het bestuur vastgesteld.
 2. Het bestuur, de commissies en de adviseurs zijn verantwoordelijk voor hun begroting. De begrotingen dienen alle aspecten te bevatten (huur van ruimten, apparatuur, reis- en telefoonkosten, aan te schaffen goederen of huur ervan). De begrotingen dienen zes (6) weken voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar in het bezit te zijn van de penningmeester.
 3. Er wordt uitsluitend gewerkt met door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde begrotingen.
 4. Budgetoverschrijdingen zijn alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur.
 5. Het bestuur bespreekt uiterlijk vier (4) weken voor de Algemene Ledenvergadering met alle functionarissen/commissies het te voeren beleid.
 6. De penningmeester begroot jaarlijks een bedrag als reserve. Dit bedrag kan eventueel in een reserve fonds worden gestort.
 7. Declaraties: deze dienen maandelijks ingediend te worden, met inachtneming van het volgende;
  1. indien een declaratie een bedrag van € 68,00 overschrijdt, dient deze uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het verstrijken van de maand waarop deze betrekking heeft, bij de penningmeester te zijn ingediend.
  2. Indien een declaratie het bedrag van € 68,00 niet overschrijdt, is de uiterlijke inlevertermijn drie (3) maanden.
  3. Declaraties van de laatste maand of laatste drie (3) maanden van het jaar dienen uiterlijk éénentwintig (21) januari van het volgende jaar in het bezit te zijn van de penningmeester.
  4. Declaraties, later ingediend dan de gestelde termijnen, kunnen door het bestuur worden geweigerd.

Artikel 8. Bestuur.
Indien er binnen het bestuur een situatie ontstaat, waarbij het bestuur als zodanig niet meer kan of wil samenwerken, door welke oorzaak dan ook, is ten minste een bestuurslid gehouden aan te blijven om:

 1. De lopende zaken, eventueel als waarnemend voorzitter, af te wikkelen, c.q. te laten afwikkelen in samenwerking met andere leden, zijnde geen bestuursleden,.
 2. Op zo kort mogelijke termijn een nieuwe algemene ledenvergadering bij elkaar te roepen, alwaar een nieuw bestuur kan worden gekozen.

Indien in het aftredende bestuur niemand bereid wordt gevonden het bovenstaande op zich te nemen, blijft dit een taak van de voorzitter.

Artikel 9. Beroepscode Tarotprofessional.
Met ingang van april 2005, maakt de op de ALV vastgestelde beroepscode deel uit van het huishoudelijke reglement. Deze beroepscode kan door de ALV met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden gewijzigd, indien hiervoor ten minste jaarlijks voor 31-12 van ieder kalenderjaar, een gemotiveerd verzoek is gedaan aan het bestuur.

Artikel 10. Beroepsprofiel Tarotprofessional.
Met ingang van april 2005, maakt de op de ALV vastgestelde beroepsprofiel deel uit van het huishoudelijke reglement. Dit profiel kan door de ALV met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden gewijzigd, indien hiervoor ten minste jaarlijks voor 31-12 van ieder kalenderjaar, een gemotiveerd verzoek is gedaan aan het bestuur.
De toelatingseisen tot gewoon lid, maken deel uit van het Beroepsprofiel en zijn hierin omschreven.

 

 © 2006 TBN
Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische en/of magnetische opslag, CD-i of CD-rom, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming